Al Jazeera istražuje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U dvodi­jel­noj is­trazi, Is­tražni odjel Al Jazeere od­lazi na tajni za­datak kako bi ra­zotkrio kra­jn­ju desnicu Fran­cuske i otkrio tajne veze između nasil­nih ek­strem­ista i jedne od na­jvećih fran­cuskih poli­tičk­ih strana­ka. Ma­rine Le Pen je ne­davno promi­je­ni­la naziv Na­cionalnog fronta, kao dio na­po­ra da re­formiše imidž stranke i uči­ni je pri­h­vatljivi­jom za fran­cuske bi­rače. Među­tim, […]

Published On 10 Jan 2019

Širom Sjed­in­jenih Amer­ičk­ih Drža­va doš­lo je do razvo­ja or­ga­ni­zaci­ja koje is­lam prikazu­ju kao pri­jet­nju. Broj gru­pa ak­tivnih u okviru takoz­vane „in­dus­tri­je is­lam­o­fo­bi­je“ u samo dvi­je go­dine se više nego utrostručio. Ova is­tra­ga otkri­va nji­hove tak­tike za pot­i­can­je stra­ha od is­la­ma, uključu­jući načine ma­nip­u­lacije društven­im medi­ji­ma koje ko­riste za kreiran­je lažne priče o smišl­jenom pokuša­ju mus­li­mana […]

Published On 14 May 2018

Is­traži­vač­ki odjel Al Jazeere otkri­va be­zočnu uro­tu is­toč­no­evrop­skih oli­garha os­mišl­jenu radi pran­ja zam­rznu­tih sred­sta­va preko off­shore tvrt­ki, među­nar­o­d­nih ad­vokatskih kom­pani­ja i za­pad­nih ba­na­ka.

Published On 05 Jan 2018