Al Jazeera Balkans

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Stavl­ja­jući istinu i čin­jenice na prvo mjesto, uz ve­liku pro­fe­sion­al­nost i vi­soku pro­duk­ci­ju in­for­ma­tivnog pro­gra­ma, Al Jazeera Balka­ns posta­la je sinon­im nov­inarst­va ko­jem se vjeru­je.

Published On 11 Nov 2021

Očeku­je­mo da re­al­izaci­ja fil­ma Elme Iković bude do­pri­nos podizan­ju ekološke svi­jesti i pot­i­caj za buđen­je kri­tičkog razmišl­jan­ja gle­datel­ja, navode or­ga­ni­za­tori.

Published On 04 Nov 2021