Agrokor

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na Žu­pani­jskom sudu u Za­gre­bu Ivi­ca Todor­ić i menadžeri nekadašn­jeg kon­cer­na Agrokor nepravos­nažno su oslobođeni op­tužbi za zloupotrebe u toj kom­pani­ji.  Ri­ječ je o aferi sa vri­jed­nošću od 1,25 mil­iona eura u ko­joj su Todor­ić i tro­je menadžera op­tuženi za zloupotre­bu položa­ja i ovlasti. Ovo je prva, i oslobađa­juća je pre­su­da u ovom sluča­ju ko­jim su […]

Published On 07 Oct 2020

Na Žu­pani­jskom sudu u Za­gre­bu Ivi­ca Todor­ić i menadžeri nekadašn­jeg kon­cer­na Agrokor nepravos­nažno su oslobođeni op­tužbi za zloupotrebe u toj kom­pani­ji. Ri­ječ je o aferi sa vri­jed­nošću od 1,25 mil­iona eura u ko­joj su Todor­ić i tro­je menadžera op­tuženi za zloupotre­bu položa­ja i ovlašten­ja. Ovo je prva, i oslobađa­juća je pre­su­da u ovom sluča­ju ko­jim […]

Published On 07 Oct 2020

Podignu­ta je op­tužni­ca pro­tiv Ivice Todor­ića, nje­go­va dva sina i još 12 os­o­ba za privred­ni krim­i­nal u Agroko­ru.

Published On 15 Sep 2020