Afroamerikanci

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Amer­ič­ki pred­sjed­nik Joe Biden plani­ra naći za­m­jenu za suca Vrhovnog suda Stephena Brey­era do kra­ja feb­ru­ara te želi da na tom mjes­tu prvi put bude Afroamerikan­ka.

Published On 27 Jan 2022