Afričke priče

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Al Jazeera Balka­ns pred­stavl­ja film Ner­i­ješeni slučaj “Ham­marskjold” au­to­ra Mad­sa Brug­gera kroz ser­i­jal od tri epi­zode pod nazivom Bi­je­lo je boja sm­r­ti un­utar sek­ci­je “Afričke priče”. Ovo je priča o pokuša­ju rješa­van­ja ta­janstvene sm­r­ti Daga Ham­marskjol­da, gen­er­alnog sekre­tara Ujed­in­jenih nar­o­da. Dan­s­ki režis­er Mads Brug­ger i šved­s­ki pri­vat­ni is­traži­lac Goran Bjork­dahl pokušava­ju ri­ješi­ti slučaj mis­te­ri­ozne sm­r­ti Daga Ham­marskjol­da. Dok se is­tra­ga bliži […]

Published On 23 May 2020

Afričke priče, nova sek­ci­ja među doku­me­na­trn­im fil­movi­ma na Al Jazeeri Balka­ns, donosi priče s kon­ti­nen­ta na ko­jem preživl­ja­van­je za­hti­je­va mnoge vješ­tine, koji je pun ner­i­ješenih mis­ter­i­ja i koji, bez obzi­ra na to gdje bili, uvi­jek os­ta­je s vama. Sakawa prikazu­je kako funkcioni­ra­ju in­ter­netske pre­vare iz per­spek­tive bel­gi­jsko-gan­skog režis­era Bena Asamoa­ha.

Published On 15 May 2020

Film prikazu­je kako funkcioni­ra­ju in­ter­netske pre­vare iz per­spek­tive bel­gi­jsko-gan­skog režis­era Bena Asamoa­ha.

Published On 11 May 2020