5G

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Re­vi­zori Evropske uni­je ukazu­ju kako su 5G us­luge nužne za širok raspon ap­likaci­ja koje se upotre­bl­java­ju u bro­jn­im sek­tori­ma ekonomi­je i svakod­nevnom živ­o­tu građana.

Published On 25 Jan 2022

Amer­ič­ka Fed­er­al­na komisi­ja za avi­jaci­ju po­držala je za­ht­jeve većine do­maćih aviokom­pani­ja da se odgo­di pokre­tan­je rada 5G baznih stan­i­ca u blizi­ni aero­dro­ma.

Published On 20 Jan 2022

Obećana ve­li­ka in­ter­net­s­ka i ko­mu­nikaci­js­ka rev­olu­ci­ja nikako da postane re­al­nost, barem ne u mjeri u ko­joj je na­javlji­vana, ali ni u mjeri u ko­joj bi proizvođači pamet­nih tele­fona to žel­jeli.

Published On 23 Dec 2021

5G pred­stavl­ja­ju kao na­j­moćni­ju mo­bil­nu mrežu do sada, ali ko­liko su skep­ti­cizam i uzbuđen­je u vezi s njom oprav­dani?

Published On 21 May 2021