5G

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Obećana ve­li­ka in­ter­net­s­ka i ko­mu­nikaci­js­ka rev­olu­ci­ja nikako da postane re­al­nost, barem ne u mjeri u ko­joj je na­javlji­vana, ali ni u mjeri u ko­joj bi proizvođači pamet­nih tele­fona to žel­jeli.

Published On 23 Dec 2021

5G pred­stavl­ja­ju kao na­j­moćni­ju mo­bil­nu mrežu do sada, ali ko­liko su skep­ti­cizam i uzbuđen­je u vezi s njom oprav­dani?

Published On 21 May 2021

Lock­heed Mar­tin i Om­ni­space će ra­di­ti na razvo­ju hi­b­ridne mreže koja kom­bin­u­je domet glob­alne satelitske mreže, sa ka­pacite­ti­ma op­er­at­era bežičnih mo­bil­nih mreža.

Published On 24 Mar 2021