Tada i sada


Istaknuti sadržaj

Više epizoda

Cijeli Sadržaj

Kako današn­jicu i prošlost vidi Es­ter Ba­jer Al­ba­hari, koja je rođe­na 1942. go­dine u nacis­tičkom lo­goru na Sajmiš­tu u Beogradu. Jed­na od na­jvećih zvi­jez­da i tada i sada, Lepa Bre­na, ob­jas­ni­la nam je kako je rad čini sret­nom. Raz­go­var­ali smo i s počas­nim pred­sjed­nikom So­ci­jal­is­tičke par­ti­je Sr­bi­je Mi­lutin­om Mrkon­jićem.

Published On 22 Nov 2018

U dru­goj epi­zo­di ser­i­jala Tada&Sada u Sr­bi­ji, naš prvi sagov­ornik je Alek­san­dar Vučić, pred­sjed­nik Re­pub­like Sr­bi­je. Pričali smo o men­tal­ite­tu, o nos­tal­gi­ji za prošlim vre­meni­ma i današn­ji­ci u Sr­bi­ji. Pos­jetili smo i pokret Ne Davi­mo Beograd i raz­go­var­ali sa Radomirom La­zovićem. O 1968. i stu­dentskim protes­ti­ma priča nam Dragomir Olu­jić Olu­ja. 

Published On 01 Nov 2018

U pr­voj emisi­ji ser­i­jala Tada&Sada u Sr­bi­ji, o tome kako se neka­da ure­đi­vao TV Dnevnik i šta su sve gledao­ci mogli vid­jeti.

Published On 25 Oct 2018

Donosi­mo vam nove epi­zode ser­i­jala Tada&Sada, koji smo snim­ili u Bosni i Herce­govi­ni. Kako se živ­je­lo u onom sis­te­mu u Ju­goslav­i­ji? Kako se živi danas u Bosni i Herce­govi­ni? Živ­ot je slo­je­vit, a ra­z­li­ka je jako puno.

Published On 12 Apr 2018