Sistematski pregled

O emisiji

Pitanja zdravlja s posebnim osvrtom na pandemiju korona virusa.


Istaknuti sadržaj

Više epizoda

Cijeli Sadržaj

Med­i­cinske ses­tre i tehničari ključni su za funkcionisan­je zdravstvenih sis­tema, a često i na­jb­liski­ji s paci­jen­ti­ma i nji­hovim porodica­ma.

Published On 11 May 2021

He­mofil­i­ja je ri­jet­ka bolest, od koje bolu­ju muškar­ci. Radi se o bolesti kod koje obol­je­li­ma u krvi ne­dosta­je jedan fak­tor koji omoguća­va zgruša­van­je krvi, pa su skloni­ji dugo­tra­jn­im kr­varen­ji­ma.

Published On 20 Apr 2021

Ko­liko je teško presta­ti puši­ti i za­š­to je to tako, možete li to sami ili pos­to­ji i po­moć te kakav je živ­ot nakon cig­a­rete, u Sis­tem­atskom pre­gle­du gov­ore ljekari i bivši pušači.

Published On 13 Apr 2021

Pri­je neko­liko go­d­i­na roditelji djece obol­jele od spinalne mišićne atrofi­je iz­bo­rili su se za ter­api­ju Spin­ra­zom za svo­ju dje­cu. Danas sv­je­doče da je ona znača­jno poboljšala stan­je mal­ih bolesni­ka.

Published On 16 Mar 2021