Ritam Balkana


Istaknuti sadržaj

Više epizoda

Cijeli Sadržaj

Koala Voice odmet­n­uo se iz sloven­skog gradića Kisov­ca do re­gion­al­nih i evrop­skih bina. Speci­fičan vokal i zvuk gitare Mance Tram­puš stavili su pečat na izraz ben­da koji svo­je mladalačke snove pre­tače u stvarnost. I Za­greb ima svo­ju ju­nakin­ju s gi­tarom. Pred Sarom Re­nar otvoren je put us­p­je­ha – nas­tupi, medi­js­ki pros­tor i os­vo­jen Porin, na­jz­nača­jni­ja […]

Published On 14 Nov 2019

Crnogorsku rock-and-roll scenu 2000-ih, uz man­ju grupu kreativnih po­je­d­i­naca, obil­ježio je al­ter­na­tivni bend Au­to­geni tren­ing. Iza ove pod­goričko-nikšićke tro­jke su tri al­bu­ma, os­am­naest go­d­i­na upornos­ti i dosljed­nost speci­fičnog muz­ičkog izraza. U mis­i­ji širen­ja po­drške rock-and-rol­lu, ekipi Dine Kapetanovića pridruži­la se i skupina en­ergičnih mladih muz­ičara naz­vana Free­dom. Na kril­i­ma en­ergi­je i svi­račkog umi­jeća, koje gi­tarista […]

Published On 07 Nov 2019

O prob­lemi­ma u okružen­ju oštro i otvoreno, bez cen­zure. Nova bosan­sko­herce­go­v­ač­ka atrak­ci­ja Helem Ne­jse us­p­ješno ob­jed­in­ju­je tri kolosi­je­ka nji­hovog au­torskog izraza: radi­js­ka emisi­ja, po­zorište i hip-hop, čime su već na početku kar­i­jere os­ig­u­rali bro­jne sim­pati­je i pub­liku daleko iz­van svog Sara­je­va. Sna­ga tek­s­ta dom­i­nant­na je i u au­torskom izrazu tu­zlan­skog kan­tau­to­ra Da­vo­ra Ma­toše­vića, ali na […]

Published On 31 Oct 2019

Svemirko, u početku au­tors­ki pro­jekt Mar­ka Vukovića, kas­ni­je petočlana muz­ič­ka gru­pa, prim­jer je ben­da koji veo­ma brzo svakim novim nas­tupom um­noža­va broj sim­pa­tiz­era. Privlačni ljubavni tek­stovi i nos­tal­gični šarm zvu­ka ‘80-ih do­bri su savezni­ci u toj mis­i­ji. I dok Svemirko neprestano uveća­va kon­cert­nu kilo­me­tražu, Valenti­no Bošković str­plji­vo čeka i plani­ra svoj prvi nast­up. Taj ve­li­ki […]

Published On 17 Oct 2019

Gelem, gelem, lun­gone drome­sa.  Išao sam, išao, putem dugim. Ibrahim, Aslan i nji­hovi dru­gari iz grupe Mod­er­a­to pokušava­ju da ost­vare dugogodišn­ji san, koji di­jele sa veći­nom mladih iz rom­skog nasel­ja kod borskih rudarskih kopo­va, živ­jeti od muzike. S pjes­mom su od rođen­ja. Ona je sas­tavni dio živ­ota u ma­hali. Ovaj san je već punu deceni­ju […]

Published On 23 Nov 2017