Istaknuti sadržaj

Više epizoda

Cijeli Sadržaj

Dok prati Sala­ma, op­tuženog za kri­jumčaren­je lju­di, nakon što je po­ma­gao izb­jegli­ca­ma na Lez­bo­su, ovaj doku­men­tarni film postavl­ja pi­tan­je: Je li spaša­van­je živ­ota kriv­ično dje­lo?

Published On 22 Jun 2021

Pridružite nam se u doku­men­tarnom fil­mu sa nadah­nu­tim gov­or­nici­ma kao što su John Nos­ta, Alas­tair Camp­bell, Mil­i­ca Momčilović, Gil Gold­en, Stu­art Pelz, prof. Wal­ter i mno­gi dru­gi.

Published On 15 Jun 2021

Valentin, siroče koje je odraslo na uli­ca­ma Ru­mu­ni­je, danas je rad­nik koji u Bel­gi­ji živi u neizv­jes­nos­ti, a usko­ro će po­sta­ti otac. Kako da pob­jeg­ne od de­mona svog djet­injst­va?

Published On 08 Jun 2021

Ovaj film prati Atalyu do od­las­ka u zatvor i nakon toga, nudeći nam jedin­stven uvid u izrael­sko-palestin­s­ki sukob iz per­spek­tive mlade žene koja tra­ga za istin­om i bori se za prav­du.

Published On 01 Jun 2021

Film je za­s­no­van na jedin­stven­im i isključi­vo doku­men­tarn­im sv­je­dočanstvi­ma o prav­im uzroci­ma i posljedica­ma op­eraci­je “Nasljed­nik”.

Published On 25 May 2021

U na­jbo­gati­jim naselji­ma Mex­i­co City­ja porod­i­ca Ochoa ima pri­vat­no vozi­lo hitne po­moći i s os­tal­im pružatelji­ma te us­luge tak­miči se za paci­jente ko­ji­ma je ona hit­no potreb­na.

Published On 11 May 2021

Doku­men­tarni film koji se bavi se Titovim puto­van­ji­ma na bro­du Galeb, jedin­stven­im u savre­menoj poli­tičkoj his­tori­ji, na ko­ji­ma je Tito do­gov­o­rio oku­pl­jan­je Pokre­ta nesvrstanih.

Published On 02 Mar 2021

Bjarne mrzi kameru je priča o strank­in­ji s kamerom koja upa­da u živ­ot svom sus­je­du Bjarneu. Ko je on? Ispitu­je ga o živ­o­tu i sm­r­ti, o nje­gov­im nadama i snovi­ma. On je li­je­po zamoli da prestane. No, kada žena iza kamere to odbi­je, rađa se odnos kakav se ri­jetko viđa na fil­mu, is­pun­jen ap­sur­di­ma, toplinom, […]

Published On 30 Sep 2020

Pred­sjed­nik Kine je u službenoj trod­nevnoj pos­jeti Sr­bi­ji koju Vla­da Sr­bi­je proslavl­ja, pred­stavl­ja­jući je kao „his­tori­jsku“, poče­tak ekonom­skog spasa Sr­bi­je, za­h­valju­jući kine­skim in­ves­ti­ci­ja­ma koje garan­tu­je sam pred­sjed­nik Kine. Ki­nes­ka za­jed­ni­ca u Sr­bi­ji, bro­j­na pri­je 20 go­d­i­na, danas je jed­va vidlji­va, sakrive­na od medi­ja i poli­tike. Isto kao i sred­n­ja klasa Sr­bi­je, glavni kup­ci u nji­hovim […]

Published On 14 Jul 2020