Oni pobjeđuju

O emisiji

Ljudi koji pomjeraju granice i postavljaju pobjedničke standarde.


Istaknuti sadržaj

Više epizoda

Cijeli Sadržaj

Bi­cik­lis­tič­ka utr­ka Cro Race ponovno će pro­mo­visati prirodne lje­pote Hrvatske; snim­ci će obići 190 drža­va svi­je­ta. Nekadašn­ji sport­s­ki as Vladimir Mi­hol­je­vić danas je di­rek­tor tog za­ht­jevnog pro­jek­ta.

Published On 27 Sep 2021

Nje­go­vo bjek­st­vo iz Ru­mu­ni­je u Ju­goslav­i­ju, kra­jem os­amde­setih go­d­i­na, bilo je slučaj bez presedana. Ru­mun­sku zvez­du za­mi­je­nio je ju­gosloven­skom i za dvi­je go­dine postao prvak Evrope.

Published On 25 Jun 2021

Za Al Jazeeru Balka­ns gov­ori o pob­jedama, ali i prepreka­ma, prav­im i pogrešn­im od­luka­ma, prelasku u Real te odnosi­ma s bivšim trener­i­ma i se­lek­tori­ma.

Published On 11 Jun 2021