Podcast ONE

O emisiji

Možda smo same ti i ja, ali tako nastaje promjena!


Istaknuti sadržaj

Više epizoda

Cijeli Sadržaj

Ona zna da se ut­je­ca­jnom ne posta­je preko noći, a svoj brand “Diva is back” gra­di sko­ro 10 go­d­i­na.

Published On 27 Oct 2021

Za­š­to ne ko­ris­ti­mo znan­ja koje bh. di­jas­po­ra ima i šta je za­datak naše diplo­mati­je da BiH brendi­ramo kao zemlju po­ten­ci­jala i mogućnos­ti, raz­go­var­ali smo s dok­tori­com nau­ka Džene­tom Karabegov­ić.

Published On 21 Oct 2021

O mod­noj in­dus­tri­ji i ne­re­al­nim stan­dard­i­ma lje­pote, koji deceni­ja­ma donose nepri­h­vatan­je sebe i svog ti­jela, raz­go­var­ali smo u trećoj epi­zo­di pod­cas­ta ONE.

Published On 13 Oct 2021

Uvi­jek među posljed­nji­ma, stig­ma­tizirane i nev­idljive, na­jkraći je opis žena koje su preživ­jele iskon­s­ki zločin – sek­su­al­no nasil­je u ratu.

Published On 06 Oct 2021

Iako poz­na­ta, na­građi­vana i priv­i­le­go­v­ana, a opet javno poniža­vana, diskred­i­to­vana i za­s­traši­vana, nje­na priča je uvid u živ­ot na tri kon­ti­nen­ta, naučene lek­ci­je o sebi i smis­lu koji traži­mo.

Published On 29 Sep 2021