Navijači

O emisiji

Serijal “Navijači” mnogo više je od priče o nogometnim fanaticima. To je priča o aktivizmu, glasu naroda i borbi za ljudska prava.


Istaknuti sadržaj

Više epizoda

Cijeli Sadržaj

Ser­i­jal od šest epi­zo­da koji is­tražu­je priče o ču­ven­im no­gomet­nim klubovi­ma i nji­hovim vjern­im nav­i­jači­ma.

Published On 19 Apr 2021

Kako su žene ospo­rile kul­turne norme i po­mogle promi­jen­i­ti način na koji per­cipi­ramo no­gometne nav­i­jače u In­donez­i­ji.

Published On 12 Apr 2021