Moj život


Istaknuti sadržaj

Više epizoda

Cijeli Sadržaj

Na­jsm­rtonos­ni­ja rubri­ka je doku­men­tarac koji se bavi mek­sičkim ratom pro­tiv droge pogle­dom na dvi­je novinske agen­ci­je u Sinaloi. Dok nov­inari riziku­ju svoj živ­ot kako bi prikrili ili otkrili priču, opas­nost nji­hovog posla dolazi do izraža­ja.

Published On 18 Jun 2012

Za hil­jade djece vri­jeme prove­de­no sa roditelji­ma pred­stavl­ja ri­jetke mo­mente. U SAD-u ma­j­ka ili otac go­to­vo dvo­je od stot­inu djece nalazi se u zatvoru. U ovom ser­i­jalu gov­o­rimo o pro­jek­tu koji po­maže spa­jan­ju roditel­ja u zatvoru i nji­hove djece kroz mag­i­ju pričan­ja priča. 

Published On 11 Jun 2012

Dok mek­sič­ki narko ra­tovi i dal­je tra­ju, gdje oni koji se nađu između dvi­je va­tre mogu pron­aći utočište? 

Published On 04 Jun 2012

Četrde­set go­d­i­na dug rat kolumbi­jske vlade pro­tiv Rev­olu­cionarnih oružanih sna­ga Kolumbi­je (FARC) os­tavio je iza sebe de­se­tine hil­ja­da mrtvih i mil­ione rasel­jenih os­o­ba. Može li Kolumbi­ja održati svo­je obećan­je o miru za bivše ger­ilce FARC-a koji se vraća­ju kući iz džun­gle?

Published On 28 May 2012

Clo­vis Kabaseke živi i bavi se poljoprivre­dom u po­dručju Fort Por­tal na za­padu Ugande. Os­ni­vač je botaničkog vrta i njegu­je bil­je Artemisia u nadi da će ono po­moći u li­ječen­ju malar­i­je.  

Published On 21 May 2012