Među nama

O emisiji

Među nama, svaka priča ima više detalja od objavljenih. Pridružite se Al Jazeerinim novinarima i čujte njihova iskustva sa terena


Istaknuti sadržaj

Više epizoda

Cijeli Sadržaj

Nov­inarku Al Jazeere Shireen Abu Ak­leh ubile su izraelske snage 11. maja dok je izv­ješ­tavala o na­padu izraelske vo­jske na okupi­rani grad Dženin na Za­pad­noj obali.

Published On 31 Aug 2022

Al Jazeerin dopis­nik iz Za­padne Afrike, Nico­las Haque, koji je odras­tao kao man­ji­na u Evropi i SAD-u, odu­vi­jek se os­jećao kao „dru­gi“. No, ob­jašn­ja­va kako je pron­ašao vlasti­ti glas poveza­vši se sa reg

Published On 23 May 2022

Dok Rusi­ja nas­tavl­ja ofanzivu u Ukra­ji­ni, hu­man­i­tar­na kriza tamo samo se pogorša­va. Dopis­nik Zein Bas­ravi sluša priče ukra­jin­skih izb­jegli­ca koje bježe od svo­jih do­mo­va.

Published On 15 May 2022

Može li Kina, kao rus­ki saveznik, promi­jen­i­ti tok rata u Ukra­ji­ni? Ser­i­jal Između nas donosi priču dopis­nice Ka­trine Yu koja nas vodi kroz živ­ot un­utar kine­skih grani­ca, koja je još zatvore­na zbog COV

Published On 05 May 2022