Kontrasti

O emisiji

Analiziramo, tragamo, pitamo, upoređujemo.


Istaknuti sadržaj

Više epizoda

Cijeli Sadržaj

Par­la­men­tarni, pokra­jin­s­ki i lokalni iz­bori, koji će u Sr­bi­ji biti održani 26. apri­la, bit će prvi nakon sko­ro četvrt vi­je­ka koje će bo­jko­to­vati dio opozi­ci­je. Ipak, ne­mali broj opozi­ci­jskih strana­ka i koali­ci­ja na­javio je učešće na nji­ma, iako se slaže s bo­jko­ter­i­ma da su uvjeti loši. Kakav se iz­bor nudi građan­i­ma Sr­bi­je, je li ih […]

Published On 04 Mar 2020

Zo­ran Mi­lanović je, po­la­gan­jem prisege, postao peti pred­sjed­nik Re­pub­like Hrvatske. U svom gov­oru je poručio kako će se bori­ti za društ­vo jed­nakih mogućnos­ti za sve, bez obzi­ra odak­le su i čim se bave. Rekao je da neće biti ko­rek­tivni fak­tor, nego kon­struk­ti­van, predan, trans­parentan, dosljedan. Kada je ri­ječ o van­jskoj politi­ci, fokusir­at će se na […]

Published On 20 Feb 2020