Gro-plan

O emisiji

Originalni dokumentarci koji donose jedinstvene priče o ljudima koji inspiriraju iz cijelog svijeta


Istaknuti sadržaj

Više epizoda

Cijeli Sadržaj

To­liko je mno­go povri­jeđenih – i fiz­ič­ki i psi­hič­ki. Jed­nos­tavno ne može­mo sada sta­ti, ri­ječi su 27-godišn­je Yana Zinkevych Jane Zinke­vič, os­ni­vačice Hos­pi­ta­la­ca, je­dinice do­bro­voljnih med­i­c­i­nara u Uk

Published On 05 Sep 2022

Oružano nasil­je u po­ras­tu u SAD-u. Samo 2020. više od 45.000 Amerikanaca um­r­lo je od posljed­i­ca ran­ja­van­ja va­tren­im oruž­jem. Gru­pa ožalošćenih ma­j­ki pokuša­va tome sta­ti ukraj.

Published On 08 Jun 2022

Priča o ot­pornoj au­to­htonoj porod­i­ci i njenom pro­tu­van­ju kroz tragedi­ju koja joj je promi­je­ni­la živ­ot i za­jed­ni­ci koja joj je po­mogla da se ponovno poveže sa svo­jim Lako­ta nasli­jeđem.

Published On 01 May 2022