Alhemija Balkana

O emisiji

Dokumentarni serijal u kojem vas Goran Milić vodi na sasvim drugačiji put kroz države regije


Istaknuti sadržaj

Više epizoda

Cijeli Sadržaj

U ovoj epi­zo­di na­jviše smo se bav­ili eman­ci­paci­jom žena i rel­a­tivno br­zom prom­jenom nji­hovog sta­tusa u tradi­cional­no pa­tri­jarhal­noj zemlji. Od 92 an­ke­ti­ranih stu­de­na­ta u Priš­ti­ni, 86 se iz­jas­ni­lo za „punu, ap­so­lut­nu ravno­pravnost žena s muškarci­ma“, a samo je šest zago­var­alo „mačizam“. Po­duzetni­ca Lin­da Sha­la, koja je svo­jevre­meno proglaše­na po­duzetni­com go­dine, tvr­di da je za­kon­s­ki okvir […]

Published On 09 Mar 2017