AJB Start

O emisiji

AJB Start je digitalna emisija Al Jazeere Balkans, koja poznate, kao i one manje poznate, svjetske i lokalne priče objašnjava na zanimljiv i jednostavan način unutar sedam do deset minuta.


Istaknuti sadržaj

Više epizoda

Cijeli Sadržaj

Tre­ba li le­gal­i­zo­vati kan­abis u med­i­cinske svrhe u zeml­ja­ma regi­je gdje to još nije učin­jeno? Koja su iskust­va ljekara i paci­je­na­ta s ovom biljkom?

Published On 15 Apr 2022

‘Nova Sre­breni­ca’, tako su ukra­jinske vlasti opisale ubist­va u Buči; hil­jade civi­la ubi­jene su u ruskom na­padu na Ukra­jinu; šta se deša­va s civil­i­ma u ratu?

Published On 08 Apr 2022

Sr­bi­ja u ned­jelju glasa za novog pred­sjed­ni­ka ili pred­sjed­nicu, za­s­tup­nike u Nar­o­d­noj skupš­ti­ni i Skupš­ti­ni Gra­da Beogra­da.

Published On 31 Mar 2022

Rat u Je­menu tra­je već sedam go­d­i­na i UN ga opisu­je kao jed­nu od na­jvećih hu­man­i­tarnih katas­tro­fa.

Published On 25 Feb 2022