Miris nacionalizma širi se sa deponije

Nacionalizam uvijek bazdi – baš kao deponija koja gori (Al Jazeera)

Piše: Andrej Nikolaidis

Počelo je tako što je sada već bivša gradska vlast u Beranama smeće odlagala tako da je trovalo stanovnike Beransela. O tome sam pisao za Al Jazeeru:

“Žitelji sela kraj Berana, koje se sasvim prigodno zove Beranselo, blokirali su gradsku deponiju na Vasovim vodama, pa je gradsko smeće moralo ostati u gradu. Beranseljani se pitaju: Šta će deponija na izvorima? Zašto smeće truje njihovu vodu i zemlju? Pita li neko ljude čije su kuće najbliže deponiji kako je gledati djecu dok se igraju na smeću, jer drugog igrališta nemaju? Kako već biva u filmovima, pokušali su se boriti kroz “institucije sistema”. Kada su uvidjeli da sistem ne haje za njih, odlučili su se za “tradicionalni” način borbe: prsa u prsa sa policijom i komunalnim službama”.

Pitanje odlaganja beranskog smeća bilo je jedna od centralnih tema kampanje za nedavno održane opštinske izbore. Đukanovićev DPS je za jedan mandat izgubio u Beranama: vlast u tom gradu sada drži koalicija Demokratskog fronta (političke skupine okupljene oko Nove srpske demokratije, čiji je lider četnički vojvoda Andrija Mandić) i Socijalističke narodne partije, najodanijih saveznika Slobodana Miloševića. To što pominjem njihov politički background nije stvar moje zle namjere – podatak je bitan za nastavak naše priče i bolje razumijevanje likova.

Nova beranska vlast je obećala da će riješiti pitanje odlaganja smeća i deponiju ukloniti sa Vasovih voda, pa su se bacili na ispunjenje obećanja. Smeće će ubuduće, najavili su, odlagati na lokaciji Lokve, na terenu planine Cmiljevice. Ima tu samo jedan problem: protiv takvog rješenja bune se žitelji Rožaja, kojima nije jasno zašto bi beransko smeće ubuduće trebalo trovati njih.

Potpisana peticija

U Rožajama je stoga odr­ža­na van­red­na sjed­ni­ca lo­kal­nog Par­la­men­ta. Od­bor­ni­ci su jed­no­gla­sno usvo­ji­li za­klju­čak: tra­že da nad­le­žni dr­žav­ni or­ga­ni za­u­sta­ve sve ak­tiv­no­sti lo­kal­ne upra­ve Be­ra­ne o do­no­še­nju od­lu­ke za od­la­ga­nje čvr­stog ot­pa­da na lo­ka­li­te­tu pla­ni­ne Cmi­lje­vi­ce.

Na­kon za­vr­šet­ka van­red­ne sjed­ni­ce od­bor­ni­ci svih par­la­men­tar­nih par­ti­ja, na če­lu sa pred­sjed­ni­kom Op­šti­ne Nu­sre­tom Ka­la­čem i Sa­fe­tom Fe­le­ćem, pred­sjed­ni­kom Skupštine opštine, pro­še­ta­li su se do grad­skog tr­ga, gdje su pot­pi­sa­li pe­tici­ju ko­jom se tra­ži za­u­sta­vlja­nje grad­nje pri­vrem­ne de­po­ni­je na Cmi­lje­vi­ci.

Odbornik Bo­šnjač­ke stran­ke Zej­nel Kli­men­ta, čitamo u novinama, na­gla­sio je da Op­šti­na Be­ra­ne ne­ma sa­gla­snost nad­le­žnih dr­žav­nih or­ga­na za otva­ra­nje de­po­ni­je na Cmi­lje­vi­ci. “Vlast u Be­ra­na­ma do­šla je na vlast pod slo­ga­nom ‘Zdra­vo Be­ra­ne’, ova­kvim pro­jek­tom mo­gu slo­do­bod­no da do­da­ju – bo­le­sno Ro­ža­je”, rekao je Klimenta.

Idriz Nurković iz So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je podsjetio je da je teren na kojem beranska vlast namjerava odlagati smeće pripadao Rožajama, dok nije pripojen Beranama. On tvrdi da pitanje deponije na Cmiljevici “za­slu­žu­je po­seb­nu pa­žnju u eko­lo­škom, eko­nom­skom i u po­li­tič­kom smi­slu”.

Da je u pitanju sukob u vezi s deponijama druga dva crnogorska grada, a ne jednog “muslimanskog” i jednog ”pravoslavnog”, ne bi ova priča ni izbliza bila tako žustra, pa ni medijima tako zanimljiva.

Nije trebalo dugo čekati na odgovor iz Berana. Od­bor­nik SNP-a Sa­vo Vu­če­tić veli da “lo­ka­ci­ja „Še­mo­vac” mo­že da sme­ta sa­mo zlim i pa­ko­snim lju­di­ma”. Na najavu iz komšiluka da će, zatreba li, tristo Rožajaca svojim tijelima spriječiti formiranje deponije, kaže: “Ako je to tač­no, on­da će­mo mi do­ve­sti pet hi­lja­da Be­ra­na­ca ko­ji će nam po­mo­ći da na tom mje­stu is­to­va­ra­mo sme­će”. Iako može zvučati prijeteće, Vučetićeva izjava je, zapravo, bila smjerna, jer sa Rusima ih, kao što znamo, ima ne pet hiljada, nego trista miliona. Takva sila smeće istovara gdje im se ćefne.

“No ja, ipak, mi­slim da se ovo pi­ta­nje mo­ra ri­je­ši­ti mir­nim pu­tem”, dodaje miroljubivi Vučetić.

Ma jok, najbolje bi bilo da zaratite zbog deponije. 

Nacionalni i vjerski podtekst

Radojica Živković iz Demokratskog fronta u priču sa deponijom uspio je da uvuče – Tursku.

“Oče­ku­jem da se do kra­ja ve­če­ri ja­vi i tur­ski pred­sjed­nik Er­do­gan i da ka­že ka­ko je ve­o­ma za­bri­nut što će se sme­će od­la­ga­ti iza tu­ne­la Lo­kve. Ta­ko­đe, oče­ku­jem da će DPS svim si­la­ma na­sto­ja­ti da pre­ko di­plo­mat­ske mre­že uklju­či repu­bli­ku Tur­sku da ospo­ri lo­ka­ci­ju ko­ju smo mi pred­lo­ži­li”, kaže Živković, koji je očito promašio karijeru. Umjesto “small-time” političar, mogao je biti stand-up komičar, pa recimo zabavljati zatvorenike u Hagu. Ratku Mladiću bi se, siguran sam, dopala njegova pošalica sa Erdoganom.

Živkovićev stranački kolega Jovan Vučurović kaže kako protesti Rožajaca “nemaju nikakve veze sa ekologijom, već je njihov jedini cilj da se naprave problemi novoj opštinskoj vlasti u Beranama“.

Tako je: kada se protiv deponije bune stanovnici Berana, to je zbog ekologije. Kada se protiv deponije bune Rožajci, to “nema nikakve veze sa ekologijom”. Deponija, zaista, ugrožava zdravlje žitelja Berana, dok Rožajci izmišljaju da ih smeće truje. Nove vlasti u Beranama, izgleda, drže da je jedno te isto smeće otrovno za Berance, ali ne i za Rožajce.

Ili kako je to mudro i lapidarno saopštio Radojica Živković: “To nema nikakve veze sa opštinom Rožaje.”

Ali, nažalost, još kako ima veze sa starim, dobrim nacionalizmom. Da je u pitanju sukob u vezi s deponijama druga dva crnogorska grada, a ne jednog “muslimanskog” i jednog ”pravoslavnog”, ne bi ova priča ni izbliza bila tako žustra, pa ni medijima tako zanimljiva. Niko ne pominje nacionalno i vjersko – svi smo se naučili političkoj korektnosti. Jer tranzicija od fašista do demokrata tek je jedna od tekovina naše sveopšte tranzicije. Fašisti su brutalni govor mržnje zamijenili govorom punim fraza o Evropi i demokratiji.

Sve zalud. Svi znaju da je nacionalni i vjerski podtekst priče tu, da lebdi u vazduhu, gotovo opipljiv. Možda ga ne možemo vidjeti, ali ga, svakako, možemo namirisati. Jer nacionalizam uvijek bazdi – baš kao deponija koja gori.

Stavovi izraženi u ovom tekstu su autorovi i ne odražavaju nužno uredničku politiku Al Jazeere.

Izvor: Al Jazeera