Hrvatska dobila dvije službene opomene Evropske komisije

Hrvatska je dobila opomene zbog nepravilnosti na svih pet analiziranih deponija, ali i zbog toga što nije objasnila kako je pravila o plaćanju PDV-a u e-trgovini unijela u zakonodavstvo.

Službene opomene prvi su od tri koraka koji Komisija pokreće protiv zemalja koje krše evropsko pravo (EPA)

Hrvatska je dobila dvije službene opomene Europske komisije u okviru paketa o kršenju prava Unije; prva se odnosi na odlaganje otpada, a druga na primjenu novih propisa na razini EU-a o PDV-u u e-trgovini, javila je Hina.

Komisija je pozvala Hrvatsku, te Bugarsku, Grčku, Rumunjsku i Slovačku da propisno primjenjuju Direktivu o odlagalištima otpada i Okvirnu direktivu o otpadu.

Direktivom o odlagalištima otpada utvrđuju se standardi za odlagališta otpada kako bi se spriječili štetni utjecaji na ljudsko zdravlje, vodu, tlo i zrak. U skladu s tom direktivom države članice moraju poduzeti mjere kako bi osigurale da se odlaže samo obrađeni otpad.

Nedostaci na svih pet analiziranih deponija

U europskom zelenom planu i akcijskom planu za postizanje nulte stope onečišćenja postavljen je cilj nulte stope onečišćenja za EU, što doprinosi javnom zdravlju, okolišu i klimatskoj neutralnosti.

Sud EU-a presudio je 15. listopada 2014. da otpad prije odlaganja mora biti obrađen na najprimjereniji način kako bi se što više smanjili negativni učinci na okoliš i zdravlje ljudi. Nakon te presude Komisija je 2015. pokrenula je studiju kako bi istražila situaciju u pogledu odlaganja neobrađenog neopasnog komunalnog krutog otpada u državama članicama.

U okviru te studije u Hrvatskoj je analizirano pet odlagališta neopasnog otpada u pet županija. Otkriveni su nedostaci na svim posjećenim lokacijama kao i to da se komunalni otpad odlaže bez ikakve obrade. Odlagališta koja su bila predmet istrage nemaju potrebne infrastrukturne kapacitete, a isto vrijedi i za županije u kojima se nalaze ta odlagališta.

Kako se PDV obračunava u e-trgovini?

Hrvatska je, zajedno s Danskom i Litvom, dobila službene opomene u kojima je zatraženo da objasne kako su prenijele paket o PDV-u u e-trgovini u nacionalno zakonodavstvo.

Cilj je novih pravila pojednostavniti PDV za poduzeća i potrošače uključene u prekograničnu prodaju na internetu unutar Unije te stvoriti pravednije okruženje za prodavatelje iz EU-a ukidanjem izuzeća od PDV-a za robu male vrijednosti uvezenu iz zemalja izvan Unije.

U skladu sa praksom Suda, države članice moraju dovoljno jasno i precizno navesti nacionalne mjere kojima su prenijele obveze utvrđene direktivom EU-a. Budući da Danska, Hrvatska i Litva nisu pružile jasna objašnjenja načina na koji su prenijele te direktive, Komisija ne može provjeriti jesu li te države članice u potpunosti i ispravno prenijele relevantne odredbe u nacionalno zakonodavstvo.

Danska, Hrvatska i Litva imaju dva mjeseca za djelovanje. U protivnom im Komisija može uputiti obrazložena mišljenja.

Službene opomene prvi su korak u pokretanju postupka koji Komisija pokreće protiv zemalja koje krše europsko pravo. Ako se problem ne riješi u prvom koraku, Komisija onda šalje obrazloženo mišljenje, a ako ni to ne da rezultate, Komisija šalje predmet na Sud Europske unije.

Izvor: Agencije