BiH: Korupcije najviše u državnoj upravi

TI BiH je na osnovu pomenutih prijava korupcije postupao prema nadležnim institucijama na različitim nivoima u BiH (Reuters)

Prijave pristigle u Transparency International BiH  (TI BiH) tokom 2012. ukazuju na to da su nepravilnosti u zapošljavanju i dalje najveći problem s kojim se građani susreću, a najviše prijava odnosi se na državnu upravu i obrazovanje.

Tokom 2012. godine Centar za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije TI BiH, primio je 972 poziva putem otvorene besplatne linije za prijavu slučajeva korupcije, a sve veći broj prijava pristiže i elektronskim putem.

Na osnovu ovih prijava, TI BiH je pokrenuo 208 slučajeva prema različitim institucijama u BiH nastojeći građanima pružiti pravnu pomoć u ostvarivanju njihovih prava, te ukazati na pojedinačne slučajeve korupcije.

Pristrasnost pri izboru

Najveći broj prijava u 2012. godini, 19 posto, odnosi se na državnu upravu, zatim 12 posto na obrazovanje, pravosuđe i imovinsko pravne odnose po 10 posto i pristup informacijama devet posto.

Kao i u prethodne dvije godine, najviše prijava u svim oblastima odnosilo se na nepravilnosti i zloupotrebe pri zapošljavanju, gdje je uočljiva pristrasnost pri izboru kandidata na različite pozicije.

Najveći broj prijava odnosi se na neregularno sprovedene konkurse za prijem državnih službenika na svim nivoima vlasti, ali i prijem zaposlenih u javna preduzeća i javne ustanove.

Također, tu su i prijave vezane za neregularno sproveden postupak imenovanja na različite funkcije ili slučajevi u kojima se uslovi konkursa prilagođavaju unaprijed odabranim kandidatima.

Tokom prethodne godine pet prijava se odnosilo na neregularnosti u postupcima dodjele podsticaja za poljoprivredu, od kojih je neophodno istaći prijave u vezi sa dodjelom podsticaja od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBIH, pod sumnjom da su podsticaji dodjeljivani osobama koje nisu poljoprivrednici s ciljem pribavljanja glasova za Narodnu stranku radom za boljitak (NSRzB).

Sporost administracije

Protiv NSRzB-a Transparency International BiH je u toku 2012. podnio i prijavu CIK-u BiH za kršenje Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Također se 25 prijava odnosilo na korupciju u obrazovanju, što je za 10 više u odnosu na 2011.

Od tog broja, 11 prijava se odnosi na visokoškolske ustanove i to najčešće na netransparentnost prilikom konkursnih procedura za izbor asistenata i ostalog nastavnog osoblja, zatim na neregularnosti vezane za projekte koji se sprovode na pojedinim fakultetima i sl.

TI BiH je na osnovu pomenutih prijava korupcije postupao prema nadležnim institucijama na različitim nivoima u BiH.

Međutim, procesuiranje korupcije je i dalje na nezadovoljavajućem nivou, a prepreku predstavlja i sporost administracije, kao i neadekvatna primjena zakona o slobodi pristupa informacijama na svim nivoima.

Ipak, primijetan je porast broja prijava građana u odnosu na prethodnu godinu, što ukazuje na veću osviještenost građana BiH u borbi za svoja prava.

Izvor: Agencije