MIŠLJENJA

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dolazak Saman­the Pow­er u Sara­je­vo početkom ove 2022. go­dine, u jeku na­jveće sig­urnos­no poli­tičke krize u BiH nakon pot­pi­si­van­ja Day­tona, nije sluča­jan.

opinion by Erol Avdović
Published On 19 Jan 2022

Pri­jet­n­ja Za­pa­da ekonom­skim sankci­ja­ma može donijeti rezul­tate samo ako bi pred­ložene mjere učinile rusku vo­jnu ak­ci­ju pro­tiv Ukra­jine do­voljno skupom da promi­jeni pro­račun Kreml­ja.

opinion by Al Jazeera Redakcija
Published On 16 Jan 2022