Katar 2022

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Por­tu­gal­ci su rani­je os­ig­u­rali plas­man u os­minu fi­nala Mundi­jala u Kataru, dok je Južnoj Ko­re­ji pob­je­da bila do­volj­na za drugu pozi­ci­ju.

Published On 02 Dec 2022

Urug­vaj je i pored pob­jede za­vršio tek na trećem mjes­tu u grupi, zbog po­raza Por­tu­gala od Južne Ko­re­je.

Published On 02 Dec 2022

Nakon Nje­mačke, Japan je na isti način po­bi­je­dio i Špani­ju – gu­bili su 0:1 i preokrenuli na 2:1; obje ekipe ipak idu u os­minu fi­nala.

Published On 01 Dec 2022

Hrvatskoj je za plas­man u os­minu fi­nala bio do­vol­jan i remi, pa im je saču­vana mreža bila do­volj­na za dru­go mjesto u grupi i plas­man u os­minu fi­nala.

Published On 01 Dec 2022

Mek­siko je po­bi­je­dio 2:1, ali mu to nije bilo do­voljno za os­minu fi­nala; Saudi­js­ka Ara­bi­ja je prikaza­la odličnu igru u sve tri utak­mice, ali je is­pala.

Published On 30 Nov 2022

Ak­tuel­ni sv­jet­s­ki prvaci Fran­cuzi i pri­je utak­mice su os­ig­u­rali plas­man u os­minu fi­nala, a Tu­nis je, bez obzi­ra na pob­je­du, os­tao treće­plasir­ani.

Published On 30 Nov 2022

Nekadašn­ji sv­jet­s­ki prvak je pob­je­dom nad Poljskom os­vo­jio prvo mjesto u grupi i izb­je­gao duel sa Fran­cuskom u os­mi­ni fi­nala.

Published On 30 Nov 2022