Katar 2022

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Puto­van­je kroz 13 ze­mal­ja omogući­lo je fran­cuskom dvo­jcu da up­oz­na­ju ra­zličite kul­ture i iz prve ruke se uvjere u ve­liko­dušnost stranaca, te da razbi­ju pre­dra­sude – uko­liko ih ima­ju.

Published On 20 Dec 2022