Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Drag­i­ca Alek­sa iz sela Be­rak nado­mak Vuko­vara u Hrvatskoj mirov­na je ak­tivis­ti­ca koja tu temu pos­ma­tra iz per­spek­tive seoske žene.

blog by Tatjana Đorđević Simić
Published On 23 Jun 2022

Okruže­na nepris­tu­pačn­im i di­vljim terenom, gus­tom bjel­o­goričnom šu­mom, liti­ca­ma, klisurom i kan­jonom ri­jeke Mis­oče tvrđa­va Dubrovnik bila je, na­jv­jerovat­ni­je, središte sred­njov­jekovne župe.

blog by Jasmin Agić
Published On 15 Jun 2022