Zvonimir Nikolić

Zvonimir Nikolić

Zvonimir Nikolić je rođen u Sarajevu 23. februara 1963. godine. Po zanimanju je komercijalista. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Piše: Zvon­imir Nikolić – Tako nam malo tre­ba da zab­o­rav­i­mo na sav ovaj jad oko nas, da se os­je­ti­mo opet ljudi­ma koji su dio Evrope ili svi­je­ta.

blog by Zvonimir Nikolić
Published On 01 Oct 2019

Kak­va je to os­o­ba koja urini­ra na Vječnu va­tru, jedan od sim­bo­la Sara­je­va i kakvi smo to lju­di postali da neko sve to predano sni­ma i ne reagu­je?

blog by Zvonimir Nikolić
Published On 07 Aug 2019

Teško je vjerovati da se tuneli Vran­duk i Cr­na­ja ren­ovi­ra­ju usred tur­is­tičke se­zone u ko­joj BIH pos­jeću­je na­jveći broj tur­ista.

blog by Zvonimir Nikolić
Published On 18 Jun 2019