Zorana Šuvaković

Zorana Šuvaković

Zorana Šuvaković je spoljnopolitička novinarka i komentatorka latinoameričkih zbivanja. Izvještavala je iz SAD-a, Ujedinjenih naroda, Velike Britanije... , Francuske, Španije, Portugala, Skandinavije, sa suđenja pred Haškim tribunalom. Posebno komentariše nova literarna djela iz Velike Britanije, SAD-a i Latinske Amerike.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Ri­jet­ka kom­bi­naci­ja uvjerenog lje­vičara is­tovre­meno privrženog demokratskim pro­ce­du­ra­ma i prav­il­i­ma, čini novog pred­sjed­ni­ka Brazi­la opas­nim po sta­tus priv­i­le­go­v­anih slo­je­va društ­va.

opinion by Zorana Šuvaković
Published On 05 Nov 2022

Gradaci­ja napred­n­jačkog naopakog pa­tri­o­tiz­ma dostigla je svoj mak­si­mum kada je novi gradon­ačel­nik odbio da is­pun­ja­va građan­i­ma ‘haške žel­je’ i obriše škrabo­tine u slavu ratnog zloči­na.

opinion by Zorana Šuvaković
Published On 27 Jul 2022

Do sada je Vladimir Putin bio je­di­ni idol pored Alek­san­dra Vučića, ali su, posli­je od­luke da se ukine us­tavno pra­vo na pobačaj, amer­ičke sudi­je iza­z­vale salvu hval­osp­je­va među napred­n­jaci­ma.

opinion by Zorana Šuvaković
Published On 03 Jul 2022