Zorana Šuvaković

Zorana Šuvaković

Zorana Šuvaković je spoljnopolitička novinarka i komentatorka latinoameričkih zbivanja. Izvještavala je iz SAD-a, Ujedinjenih naroda, Velike Britanije... , Francuske, Španije, Portugala, Skandinavije, sa suđenja pred Haškim tribunalom. Posebno komentariše nova literarna djela iz Velike Britanije, SAD-a i Latinske Amerike.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

‘Vi­jesti su samo tam­jan ko­jim se blagosil­ja­ju predsed­nikovi potezi’, tako gov­ore medi­js­ki ured­ni­ci u Rusi­ji, tako se ure­đu­je i in­formisan­je u Sr­bi­ji.

opinion by Zorana Šuvaković
Published On 02 Jun 2022

Od Nirn­berškog proce­sa, preko Haškog tri­bunala za bivšu Ju­goslav­i­ju, do Među­nar­o­dnog kriv­ičnog suda tra­ju pokuša­ji da se u među­nar­o­d­no pra­vo uve­du jed­na­ki arši­ni za sve.

opinion by Zorana Šuvaković
Published On 15 May 2022

Oni koji ispi­pava­ju puls Sr­bi­je morali su da odgode taj pre­gled za još neko­liko dana, dok vođa razmišl­ja kako da ob­jas­ni svi­je­tu da je us­pra­van i is­pra­van.

opinion by Zorana Šuvaković
Published On 03 May 2022

Nikad se ni­jedan režim do sada nije to­liko hvalio br­zomet­nim pro­gre­som i nikad Sr­bi­ja nije bila dal­je od civ­i­lizaci­jskih tekov­ina.

opinion by Zorana Šuvaković
Published On 26 Jan 2022

Fenomen ‘Val­tera’, o kome je i red­itelj Goran Marković svo­jevre­meno pisao, brani Sr­bi­ju od oku­paci­je, baš kao u fil­mu – ne zna se ko je or­ga­ni­za­tor, ni ko je smis­lio ovu pobunu.

blog by Zorana Šuvaković
Published On 09 Dec 2021