Zorana Šuvaković

Zorana Šuvaković

Zorana Šuvaković je spoljnopolitička novinarka i komentatorka latinoameričkih zbivanja. Izvještavala je iz SAD-a, Ujedinjenih naroda, Velike Britanije... , Francuske, Španije, Portugala, Skandinavije, sa suđenja pred Haškim tribunalom. Posebno komentariše nova literarna djela iz Velike Britanije, SAD-a i Latinske Amerike.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Jed­na Por­tu­gal­ka ob­jav­i­la je tekst na ćir­il­ičnom pis­mu u srp­skom dnevniku; stran­icu istrgnu­tu iz nov­ina bilo je nemoguće poslati pri­je nego što bude ocar­in­je­na; i onda se pis­mo vrati­lo neu­ručeno.

blog by Zorana Šuvaković
Published On 25 Feb 2023

Pro­glas pen­zion­era sa Vračara: nemo­jte čeznu­ti za pen­z­i­jom, ona ima brz me­tab­o­lizam, u stan­ju je da vas pretvori u pa­sivnu žitku masu, na­jpoželjni­ju ‘pa­picu’ za poli­tič­ki pop­ulizam.

blog by Zorana Šuvaković
Published On 25 Jan 2023

Više od polovine Ar­genti­naca mlađih od 35 go­d­i­na vid­je­lo je samo posljed­n­ja pos­r­nuća Die­ga Maradone i oni ne upoređu­ju Li­onela Mes­si­ja s onim što je ra­dio nje­gov prethod­nik.

opinion by Zorana Šuvaković
Published On 13 Dec 2022

Šta još tre­ba da se desi pa da se neko od po­dani­ka od­luči da kaže ko­rmi­laru ovog bro­da kako je doš­lo vri­jeme za od­lazak u pen­z­i­ju.

opinion by Zorana Šuvaković
Published On 12 Dec 2022

Ri­jet­ka kom­bi­naci­ja uvjerenog lje­vičara is­tovre­meno privrženog demokratskim pro­ce­du­ra­ma i prav­il­i­ma, čini novog pred­sjed­ni­ka Brazi­la opas­nim po sta­tus priv­i­le­go­v­anih slo­je­va društ­va.

opinion by Zorana Šuvaković
Published On 05 Nov 2022