Zoran Kosanović

Zoran Kosanović

Zoran Kosanović je dopisnik Al Jazeere Balkans iz Niša. Radio je za više domaćih i inostranih medija. Novinarstvom se počeo baviti u beogradskoj Borbi... . Radio je za sedmičnik Vreme, AFP, Betu, VOA, RFI. Izvještavao je tokom sukoba na jugu Srbije. Jedan je od autora dokumentarnog filma, nagrađenog na međunarodnom festivalu u Slovačkoj.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Ako iz svi­je­ta opšteg značen­ja ri­ječi ‘stik­er’ uđete u svi­jet poli­tike, ot­vara­ju se ve­like mogućnos­ti za prim­jenu te lje­pljive har­ti­je – u Sr­bi­ji je to posljed­njih go­d­i­na uglavnom u vezi sa Kosovom.

blog by Zoran Kosanović
Published On 04 Oct 2021

Go­to­vo da je ne­jas­no ko koga na sjeveru Koso­va bloki­ra i ko kome onemoguća­va slo­bo­du kre­tan­ja, pa građan­i­ma os­ta­je da pješače kilo­metri­ma – i sve to zbog tabli­ca.

blog by Zoran Kosanović
Published On 29 Sep 2021

Ljubazno i fino mi je ob­jas­ni­la da je sada u Beogradu i da se bavi home­opati­jom, te odmah ponudi­la preparat koji po­maže i kod ko­rona virusa.

blog by Zoran Kosanović
Published On 31 Aug 2021

Slušam i sada pjes­mu, a kad me pita­ju za­š­to, jed­nos­tavno kažem iz nek­ih star­ih ra­zlo­ga.

blog by Zoran Kosanović
Published On 11 Nov 2020

Vjeru­jem da su se roditelji Alek­sand­cra Vučića malo up­lašili kada su vid­jeli sina da sto­ji pored školske klupe bez maske.

blog by Zoran Kosanović
Published On 03 Oct 2020

U bor­bi s viru­som Sr­bi­ja je na ulice izvela vo­jsku naoružanu dugim ci­je­vi­ma i do­dat­no up­laši­la ion­ako izluđene građane.

blog by Zoran Kosanović
Published On 19 Mar 2020