Zoran Kesić

Zoran Kesić

Zoran Kesić je rođen 1976. u Beogradu. Novinar, voditelj, TV autor. Radio je na televizijama Studio B, B92, Metropolis, Fox, Prva. Autor je emisija 'B... g Direkt', 'Viša sila', 'Ozbiljne vesti', 'Prekid programa', 'Dezinformator', 'Fajront Republika' i '24 minuta'.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Pozi­vam kolege po peru u re­gionu koji ima­ju na raspo­la­gan­ju sličan re­pro­ma­ter­i­jal poli­tičk­ih praznih priča i fraza, da daju svoj do­pri­nos ovom novom čedu, mon­stru­mu hip hopa – režim­skom repu.

blog by Zoran Kesić
Published On 07 May 2017

Svi vuli­ni – ne samo srp­skog, već i svih ovih naših bosan­skih, hrvatskih, make­don­skih, crnogorskih pros­to­ra – ne tre­ba da budu oslobođeni odgov­ornos­ti zbog ludi­la, ćaknu­tosti, neu­računljivosti…

blog by Zoran Kesić
Published On 23 Apr 2017

Šape su odš­tam­pale fo­tografi­je učes­ni­ka protes­ta. Šape na tele­viz­iji drže te fo­tografi­je i laju : “Ovome je de­vo­j­ka ona, dak­le on je to i to…” Reže: “ovo je sin one, vidi što pokazu­je sred­nji prst…

blog by Zoran Kesić
Published On 15 Apr 2017

‘Sviđa mi se vaš bes. Ču­jem vaše piš­taljke u noći, ču­jem vas kako galamite, ču­jem kako marši­rate ovim gradom i kako vam se pridružu­ju Neki Klin­ci u svo­jim gradovi­ma.’

blog by Zoran Kesić
Published On 04 Apr 2017

Glasat ću, ne kao mno­go puta do sada, za ‘man­je zlo’, već za ono za šta sam kon­ačno ubi­jeđen da je do­bro.

blog by Zoran Kesić
Published On 30 Mar 2017

Čemu sve ovo? Pa moramo li baš uvi­jek da se di­je­limo i razvrstava­mo na nji­hove i naše, na lažne i prave, na rodoljube i iz­da­jnike…

blog by Zoran Kesić
Published On 27 Mar 2017

Na Face­booku ne možete a da ne ugle­date fo­tografi­je krezu­bih lju­di neu­gledne spol­jašn­josti i diskutabil­nih higi­jen­skih navi­ka kako mašu za­s­tava­ma na mitin­gu, dižu ruke ka nebu i svom poli­tičkom idolu, ili proždiru za­služeni lanč paket.

blog by Zoran Kesić
Published On 19 Mar 2017