Željko Regoda

Željko Regoda

Željko Regoda je dugogodišnji novinar Politike. Radio je u specijaliziranim izdanjima Auto-svet i Auto-bild. Od 2007. godine zaposlen je u SAT Media g... rupi u reviji SAT Plus, najčitanijem magazinu za muškarce i emisiji SAT.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Kaže mi kole­ga da je do­bio tele­fon­s­ki poziv iz banke u ko­jem mu je rečeno da mu je odobren kred­it od 2.000 eura iako on tako neš­to nika­da nije tražio.

blog by Željko Regoda
Published On 26 Dec 2019

Up­rkos vr­toglav­im kaz­na­ma za šverc lju­di, kri­jumčari smišl­ja­ju razne maš­tovite načine kako pre­vesti ‘robu’ do žel­jene des­ti­naci­je.

blog by Željko Regoda
Published On 18 Dec 2019

Oni ko­ji­ma po­zli u domu, a ne na uli­ci u Sr­bi­ji, mora­ju se sami snalaz­i­ti kako bi došli do zdravstvene us­tanove.

Published On 10 Dec 2019

Imam uti­sak da su naše kasirke iz os­amde­setih, do­duše nesv­jes­no, naprav­ile prvi ko­rak ka pre­ob­liko­van­ju po­jed­in­ca u potrošačkog zom­bi­ja nudeći nam žvake um­jesto kusura.

blog by Željko Regoda
Published On 27 Nov 2015

Pre­ma nez­vaničn­im po­daci­ma, čak 400.000 djece u Sr­bi­ji odras­ta u bi­je­di i neimaš­ti­ni, mno­ga su i bez so­ci­jalne po­moći.

blog by Željko Regoda
Published On 16 Nov 2015

Na br­dovit­om Balka­nu je štoš­ta moguće, pa i da ljudi­ma iz­nad gla­va postave dalekovode. Da je šala, bila bi loša, ali nažalost nije.

blog by Željko Regoda
Published On 02 Nov 2015

Zvuči nev­jerovat­no, čak i mor­bid­no, da nekome zgra­da padne na glavu, ali moguće je, i to u Beogradu i u tako neš­to smo se uvjer­ili ot­pri­like de­se­tak puta u posljed­njih neko­liko go­d­i­na.

blog by Željko Regoda
Published On 18 Apr 2015

Kako tre­ba vaspi­ta­vati dje­cu, a kako roditel­je i da li pot­puno tre­ba zabran­i­ti bilo kakav fiz­ič­ki kon­takt pod parolom spreča­van­ja nasil­ja nad dje­com ili se samo tre­ba više uključi­ti u odga­jan­je i dis­ci­plino­van­je na­jm­lađih.

blog by Željko Regoda
Published On 27 Mar 2015