Žarko Puhovski

Žarko Puhovski

Žarko Puhovski je umirovljeni profesor zagrebačkog Filozofskog fakulteta. Jedan je od osnivača i programski utemeljitelj prve jugoslavenske alternativ... ne političke organizacije (Udruženje za jugoslavensku demokratsku inicijativu), 1989. godine, i Hrvatskog helsinškoga odbora za ljudska prava.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Ključ­na ulo­ga Deklaraci­je je un­utrašn­jopoli­tičke nar­avi i nas­tavl­ja Plenkoviće­vu tak­tiku us­m­jerenog amor­tiziran­ja radikalne desnice, pon­a­jpri­je un­utar HDZ-a.

opinion by Žarko Puhovski
Published On 14 Dec 2018