Yasser Zaatreh

Yasser Zaatreh

Yasser Zaatreh je iz Jerihona u Palestini. Godine 1984. je diplomirao na Jordanskom univerzitetu na Odsjeku za ekonomiju. Radio je kao reporter, kolum... nista Dustura i urednik Filisteen Almuslima. Piše za brojne novine, časopise i web stranice. Autor je niza knjiga.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Na djelu je ara­p­sko-tursko buđen­je u suoča­van­ju sa iran­skom dom­i­naci­jom u regi­ji koja je pre­maši­la sva očeki­van­ja.

opinion by Yasser Zaatreh
Published On 05 May 2015

Hoće li Ab­bas dozvoli­ti palestin­skom nar­o­du da krene u pravcu sveobuh­vatnog us­tan­ka kako bi izb­jegli daljn­je lu­tan­je?

opinion by Yasser Zaatreh
Published On 06 Jan 2015

Isti­na je da ide­je nisu os­novni pokre­tač nasil­ja, iako se ko­riste (bilo one ovosv­jetske ili nebeske) kako bi se ono oprav­da­lo pro­tiv dru­gog – nev­jerni­ka.

opinion by Yasser Zaatreh
Published On 25 Oct 2014

Priča počin­je i za­vrša­va s Ira­nom, koji mora po­sta­ti sv­jes­tan svo­jih mogućnos­ti i grani­ca svog ut­je­ca­ja i presta­ti potc­jen­ji­vati os­tatak is­lam­skog svi­je­ta.

opinion by Yasser Zaatreh
Published On 20 Jun 2014

Is­lam­s­ka drža­va Irak i Lev­ant se svo­jom poli­tikom dovela u stan­je izo­lacije, što će pri­je ili kas­ni­je rezul­ti­rati ra­su­lom, ako ne i pot­punim gušen­jem or­ga­ni­zaci­je.

opinion by Yasser Zaatreh
Published On 21 Jan 2014