Vojislav Mazzocco

Vojislav Mazzocco

Sredinom 2013. godine odlučio sam da se više nikada neću vratiti u medije, da više nikada neću objaviti nijedan tekst. Kao i većinu drugih odluka i ov... u sam nakon nekoliko mjeseci prekršio. Bez pisanja ne mogu, inficiran sam virusom novinarstva, ovisan o tastaturi i znakovima ispunjenoj bjelini ekrana. Pisao sam za većinu najvećih hrvatskih medija, neke sam i uređivao. Danas pišem za sebe i čitatelje.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Is­tragu i hapšen­je Mi­lana Bandića odradi­la je poli­ci­ja po na­logu pre­mi­jera Mi­lanovića i min­is­tra un­utrašn­jih poslo­va Ran­ka Os­to­jića.

blog by Vojislav Mazzocco
Published On 20 Oct 2014

Kad Hrva­ti­ma na vra­ta poku­ca­ju siledži­je koje su došle ut­jerati neo­prezno po­suđen no­vac samo tre­ba­ju reći: „Meni su državni odv­jet­nik i min­istar poli­ci­je rek­li da vi ne pos­to­jite.“

blog by Vojislav Mazzocco
Published On 08 Oct 2014