Vladimir  Bobetić

Vladimir Bobetić

Vladimir Bobetić je bivši novinar Al Jazeere Balkans. Novinarstvom se bavi od 1999. godine. Karijeru je počeo na beogradskoj televiziji Studio B. Radi... o je i na televiziji PINK, televiziji FOX i u Constantin Entertainmentu. Profesionalno se usavršavao na televiziji ABC u New Yorku i El Pasu u Texasu. Dobitnik je nagrade "Zlatni zapis" 2007. godine za unapređenje televizijskog izraza.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

‘Kada bi nekom mag­i­jom bilo moguće izbrisati sve tragove ara­p­skog nasli­jeđa iz Por­tu­gala, naš et­nič­ki, kul­turni, fiz­ič­ki i ljud­s­ki pros­tor bio bi kom­plet­no dru­gači­ji’, tvr­di his­toričar Al­ber­to Alves.

blog by Vladimir Bobetić
Published On 19 Apr 2022

Nema sum­n­je da će izb­jeglice iz Ukra­jine u Por­tu­galu naći sig­urno utočište, daleko od pak­la iz koga su pob­jegli – neki sa nadom da će se vrati­ti kući, a neki, uz po­dršku države, sa željom da os­tanu.

blog by Vladimir Bobetić
Published On 20 Mar 2022

‘Ko god je pu­cao po nama, tog ma­jskog dana 2014. nedaleko Don­jec­ka, bio je ri­ješen da nas po­bi­je. Mis­lio sam da u tim trenuci­ma čov­jek paniči, da se boji sm­r­ti… Niš­ta, pot­puni mir’, piše au­tor.

blog by Vladimir Bobetić
Published On 16 Mar 2022

Samo kao tur­ista još mogu da se radu­jem svom gradu kad se privre­meno vra­tim, a da ne bu­dem ne­upućen i nez­nal­i­ca koji soli pamet on­i­ma koji su os­tali, piše au­tor.

blog by Vladimir Bobetić
Published On 27 Feb 2022

Por­tu­gal ne odus­ta­je od ek­sploat­aci­je liti­ju­ma, up­rkos sličn­im protes­ti­ma kao i u Sr­bi­ji; do­duše, u Por­tu­galu niko nije bloki­rao au­to­p­uteve, niti je tema posta­la adut u dnevno-poli­tičkim obraču­ni­ma.

blog by Vladimir Bobetić
Published On 16 Feb 2022