Vidak Klisara

Vidak Klisara

Vidak Klisara je apsolvent Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i dopisnik portala Impuls.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Kada se gov­ori o his­tori­jatu lutkarskih pred­sta­va, vraćamo se u In­di­ju, u dale­ki de­veti vi­jek pri­je nove ere, gdje su pron­ađeni tragovi prvih lutkarskih pred­sta­va.

blog by Vidak Klisara
Published On 16 May 2019

Op­je­vana u mnogim pjes­ma­ma, spom­in­jana u dje­li­ma pisaca, Mil­jac­ka je ne­sum­n­ji­vo ču­ve­na ri­je­ka.

Published On 29 Nov 2018

Vođeni stereotip­i­ma, Kinu uglavnom povezu­je­mo sa robom lošeg kvalite­ta, jeftin­om rad­nom snagom, stro­gom na­tal­itet­nom poli­tikom.

blog by Vidak Klisara
Published On 04 Jun 2017

Često tak­vo pos­tu­pan­je ima za cilj os­va­jan­je poe­na, sim­pati­ja samo u određen­im kru­gov­i­ma, ner­i­jetko samo jednog nar­o­da ili man­je skupine.

blog by Vidak Klisara
Published On 30 Apr 2017

Miroslav Stak­ić, vizuel­ni um­jet­nik iz Pri­je­do­ra, radi u rud­niku i spa­ja ne­spo­ji­vo – bagerom i maši­na­ma stvara um­jet­nost.

Published On 26 Dec 2016