Velimir Ilić

Velimir Ilić

Velimir Ilić je dugogodišnji novinar i urednik u listovima Borba, Naša Borba, Blic i agenciji FoNet. Sarađivao je sa brojnim redakcijama, među kojima ... su i Radio Beograd, Studio B, a tokom devedesetih i sa Yutelom, TV produkcijom Video nedeljnik, te kao povremeni kolumnista Radija Deutsche Welle i dopisnik češkog lista ZN Noviny.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Jasen­o­vac, Olu­ja, Ovčara, Medač­ki džep… i dal­je će os­ta­ti u špilu kara­ta ko­jim se, po potre­bi i uz prigodne da­tume, igra prl­javi pok­er, um­jesto da se gra­di kul­tura sjećan­ja i iskrenog pi­jete­ta.

opinion by Velimir Ilić
Published On 18 Jul 2022

Živ­ot ove su­lude go­dine, dok mno­gi jed­va čeka­ju da joj vide leđa, našao je i pokazao da bolji lju­di u Sr­bi­ji za­ista pos­to­je, ali da ne obitava­ju pod skupštin­skim svodovi­ma, u kabi­ne­ti­ma i na ekran­i­ma.

blog by Velimir Ilić
Published On 30 Dec 2021

Vučić je sebe još jed­nom kval­i­fiko­vao ne samo za oz­biljnu stručnu anal­izu, već i za suštin­sko promišl­jan­je o nje­gov­om poli­tičkom i svakom dru­gom au­torite­tu.

opinion by Velimir Ilić
Published On 09 Dec 2021

Nova okrugla godišn­ji­ca pr­vog za­s­jedan­ja Pokre­ta nesvrstanih ze­mal­ja otvo­rila je pi­tan­je – može li se iz mladalačk­ih frus­traci­ja u državničke cipele jednog od tvo­ra­ca nesvrstanih?

blog by Velimir Ilić
Published On 12 Oct 2021

Mno­gi od onih koji su s Gor­danom prov­eli u poslu makar par mjese­ci sada na rev­er s pono­som mogu stavi­ti bedž: ‘Ra­dio sam s Go­com Sušom’.

blog by Velimir Ilić
Published On 23 Jun 2021

Nov­inars­ka i medi­js­ka slo­bo­da po­drazu­mi­je­va hrabrost, katkad srce, kič­mu, ličnu i pro­fe­sion­al­nu etiku, čvrst karak­ter, znan­je nov­inarskog zana­ta i još ko­ječe­ga što taj es­naf čini moćn­im.

blog by Velimir Ilić
Published On 03 May 2021

Otišao je Đole os­tavl­ja­jući ‘šal od kašmi­ra i prsluk pro­tkan taj­na­ma’, ali ne kao luzer ‘napro­tiv’, os­tavio je ‘os­meh kao lajt-mo­tiv’.

blog by Velimir Ilić
Published On 19 Feb 2021