Vedrana Maglajlija

Vedrana Maglajlija

Vedrana Maglajlija je novinarka na portalu Al Jazeere Balkans, završila je magistarski studij Međunarodnih odnosa na Queen Mary Univerzitetu u Londonu...


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Širen­je NATO-a na is­tok dugo­tra­jno je pi­tan­je i ka­men spot­i­can­ja između Moskve i Wash­ing­tona već odavno, is­tiče Bo­goljub Lac­manović, van­jskopoli­tič­ki anal­i­tičar i dugogodišn­ji dopis­nik iz Moskve.

Published On 18 Jan 2022

Poče­tak go­dine u svi­je­tu bio je obil­ježen ne­mir­i­ma u SAD-u, a 2021. os­tat će up­amće­na i po napetosti­ma u Evropi te ofanzivi tal­ibana u Af­gan­istanu i amer­ičkom povlačen­ju nakon 20 go­d­i­na rata.

Published On 25 Dec 2021