Vedrana Maglajlija

Vedrana Maglajlija

Vedrana Maglajlija je novinarka na portalu Al Jazeere Balkans, završila je magistarski studij Međunarodnih odnosa na Queen Mary Univerzitetu u Londonu...


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Biden je pri­je dvi­je go­dine preuzeo Bi­jelu kuću sa cil­jem da ‘vrati’ amer­ič­ki ut­je­caj u svi­je­tu i tradi­cional­nu diplo­mati­ju, nakon Trumpov­og nepred­vidi­vog pris­tu­pa i poli­tike ‘Ameri­ka prvo’.

Published On 03 Dec 2022

Građani Za­padnog Balka­na često putem sum­n­jivih agen­ci­ja od­laze na rad u Nje­mačku i druge zeml­je EU gdje posta­ju nev­idljivi za sis­tem, pokazu­je studi­ja o ‘rad­nici­ma bez grani­ca’.

Published On 06 Nov 2022