Vedrana Maglajlija

Vedrana Maglajlija

Vedrana Maglajlija je novinarka na portalu Al Jazeere Balkans, završila je magistarski studij Međunarodnih odnosa na Queen Mary Univerzitetu u Londonu...


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Nakon 11. sep­tem­bra po­jav­ili su se glaso­vi da napokon tre­ba priz­nati da je SAD im­per­i­ja, baš kao što su bili Bri­tan­ci ili Riml­jani, koja provo­di os­va­jačke po­hode, pogo­to­vo u regi­ja­ma bo­ga­tim naftom.

blog by Vedrana Maglajlija
Published On 22 May 2022

Ekon­o­misti up­o­zo­rava­ju da su bile potreb­ne go­dine, a ne mjese­ci, za opo­ravak kada je u prošlosti in­flaci­ja prelazi­la de­vet pos­to.

blog by Vedrana Maglajlija
Published On 21 May 2022