Vedat Spahović

Vedat Spahović

Vedat Spahović je, nakon dvije decenije novinarskog angažmana u sarajevskom Oslobođenju, preselio u London 1994. godine, gdje je magistrirao novinarst... vo na City Univerzitetu. Redovan je saradnik u programima o zemljama sa prostora bivše Jugoslavije na engleskom jeziku i saradnik Deutsche Wellea, WDR-a, Bosanske pošte u Norveškoj te BH radija 1.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Izlož­ba um­jet­ničk­ih djela Mer­sa­da Berbera u jed­noj od na­ju­gled­ni­jih ga­ler­i­ja u Lon­donu okupi­la je bro­jne stručn­jake, ali i porod­icu poz­natog slikara.

blog by Vedat Spahović
Published On 09 Apr 2014

Dada devedesetih nije bi­rala da joj rat dođe pred kuć­na vra­ta, no iz­abrala je, negdje dvi­je­hil­ja­dite, da joj rat bude – sud­bi­na.

Published On 10 Jan 2014

Pro­fe­sion­al­ni še­tač pasa Joe, koji svakod­nevno vodi pse kroz lon­donske parkove, mno­go je više plaćen od mase fiz­ičk­ih rad­ni­ka koji čiste Lon­don.

blog by Vedat Spahović
Published On 03 Jan 2014

Bron­zana skulp­tura “Sor­ry, sor­ry Sara­je­vo”, izlože­na u lon­don­skoj kat­e­drali St. Paul's, ot­por je besko­ris­nos­ti ra­to­va, kaže skulp­tor­ka Nico­la Hicks.

Published On 13 Dec 2013

Bri­tan­s­ki medi­ji do vrha su na­pun­jeni kon­tro­verznom au­to­bi­ografi­jom na­jvećeg moćni­ka Man­ches­ter Unite­da ikad, jer se Sir Alex javno is­pov­je­dio.

blog by Vedat Spahović
Published On 23 Oct 2013

“Kroz likove svo­jih žena ja, za­pra­vo, slikam sebe; svo­je ne­doumice, maš­tan­ja, lje­po­tu, tugu, ljubav. Ne­mam prob­lem s temom i to me više ne brine, jer mis­lim da je na­jlakše slikati ono što na­jbol­je znaš”, kaže Son­ja Radan.

blog by Vedat Spahović
Published On 08 Oct 2013