Vanja Stokić

Vanja Stokić

Vanja Stokić je diplomirana novinarka i urednica portala eTrafika.net. Fokusirana na izvještavanje o ljudskim pravima, marginalizovanim grupama i druš... tvenoj (ne)pravdi. Dobitnica UNICEF-ove i nagrade Srđan Aleksić.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Pro­tiv člano­va ne­for­malne grupe ‘Prav­da za Davi­da’ poli­ci­ja je u dvi­je go­dine pokrenu­la više od 160 prekrša­jnih pos­tu­pa­ka, sud je pre­su­dio u ko­rist ak­tivista, a troškove suđen­ja plaća­ju građani.

Published On 06 Oct 2021