Toby Cadman

Toby Cadman

Toby Cadman je stručnjak za međunarodno krivično pravo. Član je Međunarodnog krivičnog ureda u Hagu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Pre­lim­i­nar­na is­tra­ga tre­ba is­traži­ti zločine koje je bilo ko počinio u pe­ri­o­du od juna 2014. go­dine na okupi­ran­im palestin­skim ter­i­tori­ja­ma.

opinion by Toby Cadman
Published On 19 Jan 2015