Thomas O Falk

Thomas O Falk

Thomas O Falk je politički analitičar iz Londona i novinar koji se bavi politikom SAD-a i bliskoistočnim pitanjima


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Stručn­jaci ukazu­ju na dva glav­na ra­zlo­ga zbog ko­jih je euro izgu­bio vri­jed­nost i na po­ten­ci­jal­ni ut­je­caj te po­jave na Evrop­sku uni­ju.

Published On 14 Jul 2022

Ograničeno, ali ne i zabran­jeno među­nar­o­d­nim za­kon­i­ma, navod­no ko­rišten­je bombi sa bi­je­lim fos­forom oz­nača­va di­men­z­i­ju ruske in­vaz­i­je na sus­je­da koja je poseb­no uzne­miru­juća.

Published On 05 Jul 2022

Dok rus­ka vo­j­na kam­pan­ja tra­je nes­man­jenom žestin­om, eksper­ti proc­jen­ju­ju mogućnos­ti sce­nar­i­ja za kraj suko­ba.

Published On 02 Jul 2022