Svetlana Dojčinović

Svetlana Dojčinović

Svetlana Dojčinović je nezavisna fotografkinja i novinarka iz Beograda. Fotografije i tekstove iz Afganistana, Kolumbije i brojnih drugih zemalja obja... vljeni su joj u više domaćih i inostranih medija.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Zoroas­trizam, zvanič­na re­ligi­ja drevnog Per­si­jskog carst­va, jed­na od na­js­tar­i­jih monoteis­tičk­ih re­ligi­ja, pruža sljed­benici­ma da od­aberu koji put žele – put sv­jet­losti ili put tame.

blog by Svetlana Dojčinović
Published On 05 Mar 2023

Oman­ci ču­va­ju leg­en­du o li­je­poj Make­di, kralji­ci od Sabe, koja je Solomonu nosi­la darove s juga zeml­je, os­tavl­ja­jući miris­ni trag od Ara­bi­jskog polu­ostr­va, ka rogu Afrike, sve do Vav­ilona i In­di­je.

blog by Svetlana Dojčinović
Published On 02 Mar 2023

Za pro­gram ‘Roots&Shoots’, ko­jem je viz­i­ja zdra­va plan­e­ta na ko­joj lju­di žive u har­moni­ji sa živ­ot­in­ja­ma i za­jed­ničkim okružen­jem, pri­ma­tologin­ja Jane Goodall je imen­o­vana za UN-ovu am­badoricu mira.

Published On 15 Jan 2023

Etiop­s­ka pravoslav­na teva­he­do crk­va spa­da u grupu drevnois­točnih crka­va, pri­h­vata­jući samo jed­nu, ujed­in­jenu božan­sku i ljud­sku priro­du.

blog by Svetlana Dojčinović
Published On 07 Jan 2023

Ibn Batut­ta, jedan od na­jpoz­nati­jih is­traži­vača u his­tori­ji, napisao je da je Maroko ‘na­jbol­ja zeml­ja’, vra­tivši se nakon dugog puto­van­ja po svi­je­tu kući – mno­go toga daje mu za pra­vo i danas.

Published On 11 Dec 2022

UNICEF navo­di da je Kir­gis­tan je jed­na od kli­mats­ki na­jran­jivi­jih ze­mal­ja Cen­tralne Az­i­je, jer je za­v­is­nost poljoprivrede i en­er­get­skog sek­to­ra od oto­pljene glaci­jalne vode ve­li­ka.

blog by Svetlana Dojčinović
Published On 06 Dec 2022