Svetlana Dojčinović

Svetlana Dojčinović

Svetlana Dojčinović je nezavisna fotografkinja i novinarka iz Beograda. Fotografije i tekstove iz Afganistana, Kolumbije i brojnih drugih zemalja obja... vljeni su joj u više domaćih i inostranih medija.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Razno­likost ukusa i ob­li­ka hrane, mnošt­vo za­či­na i uti­ca­ja drugih kul­tura i nji­hovih kuhin­ja, čini Pak­istan prav­im ra­jem za sve lju­bitel­je ulične hrane.

blog by Svetlana Dojčinović
Published On 28 Dec 2021

Širen­je pos­to­jećih, ali i ot­varan­je novih rud­ni­ka u Borskom okrugu lokalnom stanovništvu donosi ve­like prob­leme kao što su pu­can­je zi­do­va kuća, za­gađen­je vode i zeml­je, ali i bolesti.

Published On 11 Nov 2021

Groblje sv­jet­skih im­per­i­ja je sahrani­lo još jed­nu vo­jsku, ali i nade svo­jih građana; snovi o bol­jem živ­o­tu u Af­gan­istanu su sada veo­ma daleko, a građani kreću putem siro­mašt­va, stra­ha i oča­ja.

blog by Svetlana Dojčinović
Published On 21 Sep 2021