Slobodan Georgiev

Slobodan Georgiev

Istraživački novinar i sportski komentator Slobodan Georgiev od 2001. godine angažovan je u beogradskom Vremenu, a od 2007. i u Balkanskoj istraživačk... oj novinarskoj mreži (BIRN).


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Za Sr­bi­ju je bol­je da zna da kosovs­ki fud­bal ide svo­jim putem nego da vjeru­je da će del­e­gati FS Koso­va i Meto­hi­je od­luči­vati ko će biti pred­sjed­nik FS Sr­bi­je.

opinion by Slobodan Georgiev
Published On 03 May 2016

U Sr­bi­ji, tit­ule stižu iz sporto­va u ko­jim pos­to­ji tradi­ci­ja, ali koji su u stan­ju klin­ičke sm­r­ti kada se ima u vidu no­vac koji se u njih ulaže.

blog by Slobodan Georgiev
Published On 09 Aug 2015

Četvr­ti tim po vri­jed­nos­ti u Sr­bi­ji up­ropas­tio je Sam­p­dori­ju, ekipu koja ima rep­utaci­ju klu­ba koji je os­va­jao evropske kupove i tit­ule u Ital­i­ji, jed­noj od dokazano na­j­jačih liga na svi­je­tu.

blog by Slobodan Georgiev
Published On 31 Jul 2015