Shlomo Ben-Ami

Shlomo Ben-Ami

Shlomo Ben-Ami, bivši izraelski ministar vanjskih poslova, potpredsjednik je Međunarodnog centra za mir u Toledu. Autor je knjige Scars of War, Wounds... of Peace: The Israeli-Arab Tragedy.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Izrael je imao samo loše op­ci­je za zaus­tavl­jan­je marša Is­lamske Re­pub­like pre­ma nuk­learnoj bombi.

opinion by Shlomo Ben-Ami and Project Syndicate
Published On 21 Dec 2021

Amer­ič­ki državni sekre­tar Antony Blinken vjeru­je da Iran di­jeli tek neko­liko mjese­ci od tog da bude u stan­ju proizvesti do­voljno fis­i­bilnog ma­ter­i­jala da iz­gra­di nuk­learno oruž­je.

opinion by Shlomo Ben-Ami and Project Syndicate
Published On 23 Mar 2021