Shlomo Avineri

Shlomo Avineri

Shlomo Avineri je izraelski filozof i politolog.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Ne­tanyahu nema odgov­or kak­va će drža­va po­sta­ti Izrael uko­liko nas­tavi vla­dati mil­ion­i­ma lju­di pro­tiv nji­hove vol­je.

opinion by Shlomo Avineri
Published On 16 Jan 2015