Selma Milovanović

Selma Milovanović

Selma Milovanović je urednica na web portalu Al Jazeere Balkans u Sarajevu. Deset godina radila je kao novinarka i urednica vijesti u australijskom dn... evnom listu The Age. Objavljivala je tekstove u brojnim dnevnim publikacijama grupacije Fairfax Media u Australiji i Novom Zelandu. Višestruko je nagrađivana za novinarski rad.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Hrvatsku potre­sa jed­na od na­jvećih afera u či­jem središ­tu je vlas­nik Agroko­ra i jedan od na­j­moćni­jih Hrva­ta, Ivi­ca Todor­ić.

Published On 20 Oct 2017

Jed­ni su skrom­ni i ne uz­i­ma­ju više nego što im tre­ba, dok po­jed­in­ci dolaze po tri puta, a nisu pogođeni poplava­ma…

blog by Selma Milovanović
Published On 19 May 2014

Pod­sekre­tar­ka SAD-a za javnu diplo­mati­ju gov­ori o obra­zovn­im pro­grami­ma, že­na­ma u politi­ci i važnos­ti slo­bode medi­ja.

Published On 27 Nov 2012

Mar­ka se uvi­jek sje­tim u vri­jeme požara. Sjeti­la sam ga se gleda­jući izv­ješ­ta­je sa balka­n­skih požar­iš­ta, gdje va­tro­gas­ci pop­ut nje­ga vode bitku sa okrut­nom silom prirode.

blog by Selma Milovanović
Published On 20 Jul 2012