Sead Vegara

Sead Vegara

Sead Vegara je novinar iz Sarajeva. Pisao je za mnoge bh. mjesečne, sedmične i dnevne novine, kao i elektronske publikacije. Trenutno obavlja funkciju... glavnog i odgovornog urednika filmskog portala Filmofil.ba. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Za od­javnu rolu u franšizi i sve ono što je u pro­tek­lih če­tiri fil­ma napravio, labuđi pjev Daniela Craiga je za­ista bio (i os­tao) vri­jedan ovo­likog čekan­ja.

Published On 09 Oct 2021

Jed­na od na­jl­jepših žena Hol­ly­woo­da, glu­mi­ca An­geli­na Jolie u svom povrat­ničkom fil­mu Those Who Wish Me Dead kon­ačno je za­s­jala punim glumačkim sja­jem.

Published On 23 May 2021

Mno­gi će reći da je sama nom­i­naci­ja za film Jas­mile Žban­ić ve­li­ka stvar i da je rav­na pob­je­di, ali ve­liko priz­nan­je nikad nije bio bliže, a oc­jene na le­git­imn­im film­skim por­tal­i­ma to potvrđu­ju.

Published On 03 Apr 2021