Sead Vegara

Sead Vegara

Sead Vegara je novinar iz Sarajeva. Pisao je za mnoge bh. mjesečne, sedmične i dnevne novine, kao i elektronske publikacije. Trenutno obavlja funkciju... glavnog i odgovornog urednika filmskog portala Filmofil.ba. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Poče­tak go­dine je rez­ervisan za stripovske su­per­hero­jske priče, u prol­jeće se očeku­je pone­ki orig­i­nal­ni naslov, lje­to je vri­jeme block­bustera i nas­tava­ka, a je­sen i zima nude pre­tendente za Os­cara.

Published On 14 Jan 2023

Avatar: The Way of Wa­ter (Avatar: Put vode, 2022) nas­tavak je Avatara (2009), na­jprof­itabil­ni­jeg fil­ma svih vre­me­na u his­tori­ji kine­matografi­je, od braće Lu­mi­er pa nao­va­mo.

Published On 23 Dec 2022