Sead Omeragić

Sead Omeragić

Sead Omeragić je završio Filozofski fakultet u Sarajevu. Radio je za desetak redakcija. Autor je knjiga Satanski sinovi, Dogovoreni rat, Lobotomci, Sm... rt na Savskom mostu. Radi kao novinar Patrije.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Da je do ekonomi­je i proizvod­nje u nji­hovoj državi, Izetbe­gov­ić, Ivanić i Čović su tre­bali u Evropu ići pješke.

opinion by Sead Omeragić
Published On 02 Jul 2016

Na popisu se in­si­s­ti­ralo da Bosna i Herce­gov­ina uđe u EU, a svakako se u njoj nalazi 273.000 državl­jana BiH.

opinion by Sead Omeragić
Published On 20 May 2016

Čeka­lo se de­vet go­d­i­na nakon pre­sude, pa nared­ni potezi u even­tu­al­noj re­viz­iji tužbe pro­tiv Sr­bi­je u Hagu mogu biti ne­pre­cizni, pa i uza­lud­ni.

opinion by Sead Omeragić
Published On 30 Mar 2016

Ovo je moja četvr­ta pos­je­ta Hagu, gdje sam sv­je­dočio na suđen­ji­ma Miloše­viću i Kra­jišniku, a danas ću sv­je­doči­ti his­tori­jskoj pre­su­di Karadžiću.

blog by Sead Omeragić
Published On 24 Mar 2016