Sarah Kendzior

Sarah Kendzior

Sarah Kendzior je antropologinja. Doktorirala je na Univerzitetu Washington u St. Louisu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Ra­sizam, ko­jeg Vrhovni sud poriče, briše po­jed­in­ca, a nakon nje­gove sm­r­ti pono­vo ga pred­stavl­ja kao nepri­jatel­ja.

opinion by Sarah Kendzior
Published On 15 Jul 2013