Sanja Hajdukov

Sanja Hajdukov

Sanja Hajdukov je poduzetnica koja se bavi promocijom cjeloživotnog učenja u Erazmo Centru u Tuzli. Po zanimanju je inženjerka rudarstva i magistrica ... ekonomije, ali najviše voli da se bavi poslovnom komunikacijom i pisanjem.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Au­tor jednog od na­jboljih Titovih portre­ta, pričao je kako se odvi­jala ta slikars­ka avan­tu­ra. ‘Tito nam je pozi­rao mirno’, veli ‘i tada sam po prvi put u živ­o­tu vidio mukar­ca koji far­ba kosu.’

blog by Sanja Hajdukov
Published On 26 Dec 2022

Bo­jim se za moj grad, ako u nje­mu rudari ne budu vadili so, živ­ot će po­sta­ti blju­tav.

blog by Sanja Hajdukov
Published On 21 Dec 2021

De­jtonovi vršn­jaci odrasli su gleda­jući na uli­ca­ma rad­nike kako štra­jku­ju glađu, ležeći na uli­ca­ma, praveći ša­tors­ka nasel­ja.

blog by Sanja Hajdukov
Published On 21 Nov 2020

Po­daci gov­ore da je pro­da­ja ruže­va za usne man­ja sada u vri­jeme pan­demi­je nego pri­je sto go­d­i­na u vri­jeme Ve­like de­pre­si­je.

blog by Sanja Hajdukov
Published On 27 Sep 2020

Sve dok sis­tem ne ojača to­liko da propiše re­dovne zdravstvene pre­glede, zdravl­jem lju­di up­ravl­jat će ne­sav­jes­ni poslo­davci.

blog by Sanja Hajdukov
Published On 20 Sep 2020