Sanja Hajdukov

Sanja Hajdukov

Sanja Hajdukov je poduzetnica koja se bavi promocijom cjeloživotnog učenja u Erazmo Centru u Tuzli. Po zanimanju je inženjerka rudarstva i magistrica ... ekonomije, ali najviše voli da se bavi poslovnom komunikacijom i pisanjem.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Bo­jim se za moj grad, ako u nje­mu rudari ne budu vadili so, živ­ot će po­sta­ti blju­tav.

blog by Sanja Hajdukov
Published On 21 Dec 2021

De­jtonovi vršn­jaci odrasli su gleda­jući na uli­ca­ma rad­nike kako štra­jku­ju glađu, ležeći na uli­ca­ma, praveći ša­tors­ka nasel­ja.

blog by Sanja Hajdukov
Published On 21 Nov 2020

Po­daci gov­ore da je pro­da­ja ruže­va za usne man­ja sada u vri­jeme pan­demi­je nego pri­je sto go­d­i­na u vri­jeme Ve­like de­pre­si­je.

blog by Sanja Hajdukov
Published On 27 Sep 2020

Sve dok sis­tem ne ojača to­liko da propiše re­dovne zdravstvene pre­glede, zdravl­jem lju­di up­ravl­jat će ne­sav­jes­ni poslo­davci.

blog by Sanja Hajdukov
Published On 20 Sep 2020

Neke kom­pani­je buduće za­poslenike bi­ra­ju i ras­poređu­ju na os­novu as­trološke kom­pat­i­bil­nos­ti sa di­rek­torom ili bit­nim kolega­ma.

blog by Sanja Hajdukov
Published On 08 Sep 2020